Betalingen

Betalingen van contributies, advertenties of sponsorbijdragen kunnen allen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:
IBAN: NL70RABO0148708137
Rabobank West-Brabant Noord
T.n.v. Stichting R.K. Harmonie Oefening Standdaarbuiten

Contributie per maand (tarieven 2016, worden jaarlijks aangepast)

A-orkest
lid met eigen instrument                               € 11,50
lid met gebruik van instrument*                    € 17,25

TMF jeugdlid tot en met 17 jaar                    €   5,75
lid vanaf 18 jaar met eigen instrument          € 11,50
lid vanaf 18 jaar met gebruik van instrument* € 17,25

Borg
Elk nieuw lid betaald borg voor het in gebruik hebben van een instrument.
De hoogte van de borg is vastgesteld op € 100,-. Geldt niet voor slagwerk. Terugbetaling van de borg: op verzoek, na inlevering van het instrument.

Betaalmoment
Steeds per de eerste van de maand.
Het lid geeft zelf opdracht aan de bank om de betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld over te boeken naar de bankrekening van Harmonie Oefening te Standdaarbuiten IBAN NL70 RABO 0148 7081 37

Opzegtermijn
Beëindiging lidmaatschap één kalendermaand volgend op opzegging.
Bijvoorbeeld: in oktober opzeggen; t/m november contributie voldoen.

*gebruik van instrument: geldt ook voor slagwerk